1.ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม และจริยธรรม

2.ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านการแพทย์ และแพทยศาสตรศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

3.พัฒนาอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการศึกษา

4.ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

5.มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th