แพทย์หญิงอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา

นายแพทย์กิตติพงศ์ มาศเกษม
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา อันดับ 1


นางสาวเพียงพิชญ์ ภู่พงศ์พันธุ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา อันดับ 2


นายเจษฏาพล นนสุราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพิณรัตน์ โพธะศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวทิพาพัชญ์ กลมปั่น
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิตตรี จินดาไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร ทองจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 

นางฐิวริณย์ พรมดีมา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ อานนท์
นักจัดการงานทั่วไป

นางชญาดา ศิริจารุพฤกษ์
พนักงานทั่วไป
 
 
       
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster : msdmec1@gmail.com