ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่ปรึกษา

นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ที่ปรึกษา

 


นายแพทย์ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแพทยศาสตรศึกษา
งานแผนงานนโยบายและบริหารงานทั่วไป
 

แพทย์หญิงอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (รพจ.)

แพทย์หญิงนิศารัตน์ เจริญศรี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน

นายแพทย์กิตติพงศ์ มาศเกษม
นายแพทย์ชำนาญการ
งานประเมินผล

แพทย์หญิงจิรัฐคณา จันทร์งาม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (รพก.)

นายแพทย์กันตพัฒน์ ราชไชยา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
งานกิจการนักศึกษา (รพจ.)

นายแพทย์ตราวุธ ไตรเวทย์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาอาจารย์แพทย์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th