นายแพทย์ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแพทยศาสตรศึกษา
ที่ปรึกษา


นางสาวสุพรรณี พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา


นางสาวสุชาดา เหลืองเลิศวันชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ สุพรมอินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวรัชชประภา วิจิตรโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณิษา อาบสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา

นายสิทธิชัย เปลือยหนองแข้
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวรัตติกาล หงษ์อินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวแก้วตา ราชจินดา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรอุมา สอรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
 
       
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th