เรืออากาศเอกหญิงบุษบา  จิรัปปภา
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.สุพพัต  อิทธิเมฆินทร์
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.พญ.จินตวรี  ศรีสมบูรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.พญ.วาสนา  อุตสาหะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. อ.พญ.พิมพาภรณ์  ธนารัชชานนต์ นายแพทย์ชำนาญการ
4. จิตนาถ  ตันติศิริวิทย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
5. อ.พญ.เบญญาภรณ์  ติระรัตน์ชัยเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6. อ.พญ.พัธนี  โอเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
7. พญ.ยสวดี  วิสุทธิวิเศษ นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.พญ. อรรฆพร    วิทิตวโรดม นายแพทย์ชำนาญการ
2 . อ.พญ. ปนัดดา    ยศทัพ นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล

 

 

 .ppt  Principle of radiation
 .ppt  Introduction of radiology
 .ppt  Contrast media in radiology 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th