อ.นพ.กันตพัฒน์  ราชไชยา
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อ.นพ.ภัทรพล   ตั้งเจตนาพร
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกลาง

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.พญ.สำราญ  กลิ่นแพทย์กิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. นพ.วีรภัทร์  เอมประเสริฐสุข นายแพทย์ปฏิบัติการ
3. อ.นพ.สมหวัง  อำนรรฆกิตติกุล นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล

  

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th