อ.นพ.วรมันต์  ไวดาบ
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อ.พญ.อารีรัตน์  ชัยเรืองยศ
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลกลาง

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.สงวนศักดิ์  บูรณกิจสิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.พญ.ชุติมา  พยุงธนทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการ
3. อ.นพ.พรสิทธิ์  ภัทรเวชภูมิ นายแพทย์ชำนาญการ
4. อ.พญ.ธัญลักษณ์  อัศวยนต์ชัย นายแพทย์ชำนาญการ
5. อ.พญ.นฤนาท  วานิชชินชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6. พญ.พสิษฐา  เติมวรสิน นายแพทย์ห้วงเวลา
7. อ.พญ.ศตนันท์  เจริญชลวานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.พญ. วาศินีย์    นรเศรษฐีกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 . อ.นพ. กิตติพงศ์    มาศเกษม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 . นพ. ณัฐพงษ์    จิตรุ่งเรืองนิจ นายแพทย์ชำนาญการ
4 . อ.พญ. กนิฎฐา    เลิศดำรงค์ลักษณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th