อ.นพ.ชัยพร  สุวิชชากุล
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.เกียรติพันธุ์   สุคันธปรีย์
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.เกษมศักดิ์  พยุงธนทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.นพ.สมเกียรติ  อัศวโรจน์พงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. อ.นพ.สุภกิจ  ฉัตรไชยาฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4. อ.นพ.ชวินท์  สุขะพิริยะ นายแพทย์ชำนาญการ
5. อ.นพ.ชัยพล  วุฒิโอภาส นายแพทย์ชำนาญการ
6. อ.นพ.โดม  เจริญทอง นายแพทย์ชำนาญการ
7. อ.นพ.ธานินทร์  กลลดาเรืองไกร นายแพทย์ชำนาญการ
8. อ.พญ.ปัณฑิตา  เอี่ยมศุภนิมิตร นายแพทย์ปฏิบัติการ
9. อ.นพ.พฤกษ์  ธำรงรัตนศิลป์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
10. อ.นพ.พิเชฐ  รุ่งศิริแสงรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
11. อ.พญ.ภารวี  ประยูรหงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
12. อ.นพ.รัชฏ์  เนียมวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
13. อ.นพ.สันติ  กุลาดี นายแพทย์ปฏิบัติการ
14. พญ.ฉัตรนภา  ศรีคิรินทร์ นายแพทย์ชำนาญการ
15. อ.นพ.ณรงค์  บุญญกาศ นายแพทย์ชำนาญการ
16. อ.นพ.ทรรศนะ   อุทัยธรรมรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ
17. อ.นพ.ปัญญา  ทวีปวรเดช นายแพทย์ชำนาญการ
18. พญ.ภัทรส  สว่างศรี นายแพทย์ชำนาญการ
19. นพ.มารุต  ธนเดชธนิกกุล นายแพทย์ชำนาญการ
20. อ.นพ.อิทธิพล  วิรัตนภานุ นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.นพ. ศรัณย์    วรรณจำรัส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 . นพ. กรัญชัย    ตรีตรง นายแพทย์ห้วงเวลา
3 . อ.พญ. ณัฐสิรินทร์    หงส์วิบูลย์เวทย์ นายแพทย์ห้วงเวลา
4 . พญ. เบญจพร    นันทสันติ นายแพทย์ห้วงเวลา
5 . อ.นพ. วีระยุทธ    วีรปกรณ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
6 . พญ. สรัลนุช    ปัญญาวรคุณชัย นายแพทย์ห้วงเวลา
7 . อ.นพ. เกียรติศักดิ์    ทัศนวิภาส นายแพทย์ปฏิบัติการ
8 . พญ. ดวงกมล    พุทธคุณรักษา นายแพทย์ชำนาญการ
9 . นพ. พีรดนย์    คณิตานุพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ
10 . อ.นพ. ไพศาล    ว่องธวัชชัย นายแพทย์ชำนาญการ
11 . อ.นพ. ภูวดล    ฐิติวราภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ
12 . พญ. วายูน    วจะโนภาส นายแพทย์ชำนาญการ
13 . นพ. อธิวุฒิ    บวรวัฒนวานิช นายแพทย์ห้วงเวลา

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล
 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th