อ.นพ.มนตรี  สิริไพบูลย์กิจ
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.ชัยชนะ  ตันติกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.รณชัย  มโนพาประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการ
2. อ.นพ.หฤษฎ์  ตู้จินดา นายแพทย์ชำนาญการ
3. อ.นพ.เอกชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ
4. อ.นพ.กฤตธี  โคละทัต นายแพทย์ปฏิบัติการ
5. อ.พญ.ณัชญา  สุริยฉัตร นายแพทย์ปฏิบัติการ
6. อ.นพ.ปฏิเวช  งามวิจิตวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
7. อ.นพ.พรพจน์  ภักดีธิติไพบูลย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
8. อ.นพ.ไพสิทธิ์  วรปาณิ นายแพทย์ชำนาญการ
9. อ.นพ.มนูญ  ศักดินาเกียรติกุล นายแพทย์ชำนาญการ
10. อ.นพ.วสันต์  สุเมธพิมลชัย นายแพทย์ชำนาญการ
11. อ.นพ.สมเกียรติ  ยงยิ่งศักดิ์ถาวร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
12. อ.นพ.สุพจน์  กังวาฬ นายแพทย์ปฏิบัติการ
13. อ.นพ.ฮาร์ยิตซิงห์  บัดติยา นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . อ.นพ. ชัยเชษฐ์    ภารดีวิสุทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 . อ.นพ. ดิสทัตต์    ศรีพระประแดง นายแพทย์ชำนาญการ
3 . อ.นพ. ศุภชัย    กิตติเกษมศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการ
4 . อ.นพ. ชัยยันต์    รัตนากรพันธุ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
5 . อ.นพ. ประกาศิต    ชนะสิทธิ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
6 . อ.นพ. มนตรี    ชูวงษ์ นายแพทย์ห้วงเวลา
7 . นพ. ยติธร    เพ็ญชาติ นายแพทย์ห้วงเวลา
8 . อ.นพ. กมลชนก    ประภาศรีสุข นายแพทย์ชำนาญการ
9 . อ.นพ. จีรวัธน์    กิจสมานมิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
10 . อ.นพ. มงคล    ฉัตรศรีนพคุณ นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th