อ.นพ.ประเสริฐ  โอภาสเมธีกุล
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลางอ.พญ.ปฐมา  นาคเจือ
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.จีรสันต์  สันต์รัฐกิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. อ.นพ.วีรพล  สอนมีทอง นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . นพ. ธเรศ    เติมสุขเกษม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 . พญ. เกยูร    ตุลาการวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ
3 . อ.นพ. วิสุทธิ์    อนันต์สกุลวัฒน์ นายแพทย์ห้วงเวลา
4 . นพ. สมพล    รักมณี นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
1 . อ.นพ. คมชิต    ชวนัสพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 . อ.นพ. ประสิทธิ์    จันทวัชรากร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 . นพ. มนท์ชัย    ศรีชู นายแพทย์ชำนาญการ
4 . อ.นพ. สมมาศ    อัครคุณานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
5 . อ.นพ. สุนทร    กิจภิญโญชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ
     
   

Error 404!


/th/controlweb/upload/fc6/htmlfiles/15-6831.html
File Not Found!
  VHCS - Virtual Hosting Control System - Control Panel
 

 .pdf  Lesson Plan ER1 word.pdf
 .pdf  คู่มือ นศพ. ER ปี 5.pdf 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th