อ.นพ.จิรพล  สุโภคเวช
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกลางอ.นพ.อุทัย  เจริญจิตรวัฒนา
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลกลาง
1. อ.นพ.เอกอนันต์  อุตรภิชาติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. อ.นพ.วศิน  สุเมธพิมลชัย นายแพทย์ชำนาญการ
3. อ.นพ.สุรัตน์  กอพัชรสุนทร นายแพทย์ชำนาญการ
4. นพ.จตุพล  โชคบุญเปี่ยม นายแพทย์ปฏิบัติการ
5. อ.นพ.ธีระพัฏ  จิตต์พูลกุศล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6. อ.พญ.นพมาศ  วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ นายแพทย์ชำนาญการ
7. อ.พญ.มาริสา  เตชะจงจินตนา นายแพทย์ปฏิบัติการ
8. อ.พญ.เมธินี  จงเจริญ นายแพทย์ปฏิบัติการ
9. อ.พญ.อรยา  จำเริญดารารัศมี นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1 . พญ. ทิพย์อาภา    ก่อวุฒิกุลรังษี นายแพทย์ชำนาญการ
2 . พญ. ปุญญสิริ    จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการ

รายชื่ออาจารย์แพทย์โรงพยาบาลอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th