ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2561กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ นศพ.ปี5/2561
21 มีนาคม 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจิตเวชศาสตร์ นศพ.ชั้นปีที่4/2561
0 543กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Minor ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6/2561
4 กุมภาพันธ์ 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจักษุวิทยา ของ นศพ.ปี4/2561
21 มกราคม 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นศพ.ปี5/2561
9 มกราคม 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ นศพ.ปี4/2561
0 543ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
0 543กำหนดการสอบลงกองภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของ นศพ.ปี่4/2561
5 พฤศจิกายน 2561ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน
22 ตุลาคม 2561กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Examination) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
19 ตุลาคม 2561กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major
14 ตุลาคม 2561ประกาศกำหนดการสอบภาควิชากุมารเวชศาสตร์
21 สิงหาคม 2561ประกาศการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor)
1 สิงหาคม 2561ประกาศกำหนดการสอบภาควิชาอายุรศาสตร์
5 กรกฎาคม 2561ประกาศการสอบลงกองภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเฉินและนิติเวชวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
15 พฤษภาคม 2561สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
5 พฤษภาคม 2561ปฐมนิเทศ นศพ. ปี 2561 และมอบเสื้อกาวน์
30 เมษายน 2561ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
29 เมษายน 2561ประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี่ที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561
2 เมษายน 2561ประกาศการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
16 มีนาคม 2561ประกาศการสอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎี Multiple Choice Question (MCQ) ประจำปีการศึกษา 2560
14 มีนาคม 2561ประกาศการสอบลงกองภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
28 กุมภาพันธ์ 2561“นพลักษณ์” พัฒนาตนเอง เข้าใจผู้อื่น ต่อยอดแพทย์ที่ดีในอนาคต
24 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกำหนดการสอบลงกองของภาควิชาจักษุวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
22 มกราคม 2561ประกาศกำนดสอบลงกอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ นศพ. ชั้นปี 4/2560 ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 61
17 มกราคม 2561ส่งตัวนศพ. ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
16 มกราคม 2561อบรม Assessment Workshop for teachres
15 มกราคม 2561กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 วันที่ 5-7 ม.ค. 61
0 543

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th