ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของ นศพ.ปี5/2562
19 พฤศจิกายน 2562กำหนดการสอบแก้ตัวภาควิชา Major นศพ.ชั้นปี 6 / 2562
15 พฤศจิกายน 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของ นศพ.ปี4/2562
25 ตุลาคม 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major ของ นศพ.ชั้นปีที่6/2562
15 ตุลาคม 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor) ของ นศพ.ปี5/2561
30 สิงหาคม 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นศพ.ปี4/2562
4 กันยายน 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ของ นศพ.ปี5/2562
26 มิถุนายน 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตรื ของ นศพ.ปี4/2562
26 มิถุนายน 2562กำหนดการสอบลงกองภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ของ นศพ.ปี5/2562
30 พฤษภาคม 2562
 

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th